Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Stawki opłat i harmonogramy

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych (maj 2022 r. – kwiecień 2023 r.)

Obowiązujące stawki opłat:

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na terenie gminy Borne Sulinowo, począwszy od lipca 2022 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 33,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 99,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
 3. Ustalono zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne z gospodarstw domowych w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.
 4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości niezamieszkałych – cena jednorazowego opróżnienia pojemnika o odpowiedniej pojemności w danym miesiącu wynosi:
 • W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
   • Dla pojemnika 120 l – 26,00 zł
   • Dla pojemnika 240 l – 52,00 zł
   • Dla pojemnika 1100 l – 238,00 zł
   • Dla worka 120 l – 26,00 zł
 • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:
   • Dla pojemnika 120 l – 78,00 zł
   • Dla pojemnika 240 l – 156,00 zł
   • Dla pojemnika 1100 l – 714,00 zł
   • Dla worka 120 l – 78,00 zł
  •  

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w wysokości 191,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w wysokości 573,00 zł za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

UWAGA:
Wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostaną na podstawie decyzji administracyjnej w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.