Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Wyłączenia:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Szynkaruk, dostepnosc@bornesulinowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 37 34 170. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Lokalizacja: Urząd Miejski mieści się w budynku zlokalizowanym przy al. Niepodległości 6 w Bornem Sulinowie. Jest to budynek 3 kondygnacyjny. Komunikacja zewnętrzna – szerokość dojść i dojazdu do budynku są prawidłowe. W pobliżu budynku znajdują się przystanki autobusowe. Przy przejściach dla pieszych krawężniki są obniżone. Dojazd do Urzędu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich może być utrudniony, gdyż nawierzchnia chodnika prowadzącego z al. Niepodległości na parking przed budynkiem Urzędu wykonana jest z kostki brukowej, a krawężnik nie jest obniżony.
 2. Miejsca parkingowe: Na parkingu usytuowanym przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie wyznaczone są stanowiska dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również wyznaczono 1 stanowisko postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie stanowiska postojowe są wykonane z betonu asfaltowego (nawierzchnia gładka, równa o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym), nie są ograniczone przeszkodami terenowymi.
 3. Dostępność wejścia: Do budynku prowadzą dwa wejścia:
 4. Wejście główne: do budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie nie jest przystosowane dla OzN, ponieważ znajduje się ok. 10 cm powyżej poziomu chodnika, a wysokość chodnika z nawierzchnią parkingu tworzy schodek o wysokości ok. 20 cm. Wejście do budynku nie jest zasygnalizowane pasem ostrzegawczym o szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed i za drzwiami. Nawierzchnia tuż przed wejściem głównym jest utwardzona chodnikiem z kostki betonowej o szerokości ok. 2 m. W wejściu głównym znajdują się drzwi dwuskrzydłowe rozwierane, wypełnione szkłem. Rama skrzydła i ościeżnicy w kolorze białym są widoczne na tle fasady. Drzwi posiadają klamkę w formie dźwigni po stronie zewnętrznej oraz wewnętrznej. Drzwi nie posiadają siłowników wspomagających otwieranie. Szerokość skrzydła powyżej 90 cm. Dzwonek na tle fasady jest łatwy w identyfikacji, umieszczony na wysokości powyżej 120 cm. Wielkość oczek wycieraczki ułożonej w wiatrołapie zabezpiecza przed utknięciem laski osoby niewidomej, mata nie jest przytwierdzona na stałe do posadzki. Za drzwiami głównymi znajduje się strefa wejściowa, a następnie drugie drzwi lekkie w obsłudze.
 5. Wejście boczne: wyposażone jest w podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych, zaczynający się na parkingu przed Urzędem. Szerokość płaszczyzny ruchu wynosi 150 cm, nawierzchnia pochylni zapewnia możliwość swobodnego poruszania się, tzn. jest twarda, równa, po obu stronach pochylni zainstalowano poręcze równolegle do nawierzchni na wysokości 75 i 98 cm, część chwytna poręczy ma średnicę 4 cm. Drzwi dwuskrzydłowe rozwierane wypełnione szkłem, z klamką w formie dźwigni po stronie zewnętrznej oraz wewnętrznej. Rama skrzydła i ościeżnicy w kolorze białym niewidoczne na tle białej fasady. Przed drzwiami i w przedsionku zachowano przestrzeń manewrową 150 x 150 cm poza polem otwierania skrzydła drzwi. Wysokość progu pomiędzy przestrzeniami nie przekracza 2 cm. Dzwonek na tle fasady łatwy w identyfikacji, oznaczony czerwonym napisem, umieszczony na wysokości 80 cm.
 6. Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym i drugim piętrze. Alternatywnie zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do petenta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Na parterze istnieje dostępność do toalety częściowo dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Dostosowaniem dla osób słabowidzących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną są przede wszystkim kontrasty kolorystyczne, które zastosowano w ciągach komunikacyjnych – posadzki są znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian. Nawierzchnia wykonana z kafli nieodbijających światła i innych elementów. Skontrastowano także drzwi na tle ściany poprzez zmianę barwy ościeżnicy. Na piętra prowadzi klatka schodowa ze spocznikami na półpiętrach, po lewej stronie zamontowano poręcze. Poszczególne kondygnacje podzielone są na niewielki hol, skrzydło lewe i skrzydło prawe. Szerokość korytarzy ciągów komunikacyjnych wynosi 2,1 m. Na każdej kondygnacji znajdują się po jednej toalecie damskiej i męskiej.
 7. Urząd nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. Biuro Obsługi Interesanta zlokalizowane jest na parterze budynku przy głównym ciągu komunikacyjnym, na wprost wejścia głównego Urzędu - w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Obsługiwane jest przez pracowników Urzędu, którzy udzielają informacji w sprawie możliwości załatwienia konkretnej sprawy i kierują interesanta do merytorycznego referatu. Informacji udzielają również pracownicy Straży Miejskiej, którzy dyżurują w pomieszczeniu po lewej stronie od głównego wejścia. Główne stanowisko obsługi interesantów nie jest dostępne dla użytkownika wózka inwalidzkiego oraz dla osób o niskim wzroście, ponieważ blat recepcji znajduje się wyżej niż 90 cm od posadzki. Nie ma również przestrzeni umożliwiającej podjechanie pod blat przodem wózka.
 9. Alternatywnie tuż przy BOI zapewniono stanowisko obsługi dla osoby poruszającej się na wózku, przy którym osoba z niepełnosprawnością zostanie obsłużona przez osobę merytoryczną. Stanowisko to jest prawidłowo oświetlone i umożliwia wypełnianie dokumentów przy blacie na wysokości 80 cm oraz zapewnia przestrzeń pod blatem. Obecnie w BOI umieszczona jest tablica informacyjna z rozkładem referatów oraz numerami pomieszczeń biurowych. Biuro Obsługi Interesanta jest wyposażone w pętlę indukcyjną.
 10. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. Urząd nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
 12. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: Urząd zapewnia dostęp do tłumacza po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez inną osobę uprawnioną do ułatwienia porozumienia z osobą wymagającą pomocy w formie e-mail, fax, telefonicznie lub drogą pocztową, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Ponadto pracownik Biura Obsługi Interesanta posługuje się językiem migowym na poziomie I.

Aplikacje mobilne

Aplikacja BLISKO do pobrania poprzez Google Play, App Store lub Windows Store na dowolnym telefonie typu smartfon.