Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Raport o stanie Gminy Borne Sulinowo za rok 2023

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r.poz.609) Burmistrz Bornego Sulinowa przedstawia Radzie Miejskiej
w Bornem Sulinowie w terminie do dnia 31 maja 2024r. Raport o stanie gminy.

Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Bornego Sulinowa w roku poprzednim i zawiera m.in. informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Borne Sulinowo i jej jednostki organizacyjne, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie.

Raport o stanie Gminy Borne Sulinowo za rok 2023 został przedłożony Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 28 maja 2024 r.

Raport o stanie Gminy Borne Sulinowo za rok 2023 będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 27 czerwca 2024 roku. Wówczas Radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla Burmistrza, będą głosowali w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia (wzór zamieszczony poniżej) można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie do dnia 26 czerwca 2024r., do godziny 15:00.

Zgłoszenie – Debata nad Raportem o stanie gminy – 2023

Zgłoszenie – Debata nad Raportem o stanie gminy – 2023

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Print Friendly, PDF & Email