Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie kadencja 2018-2023

1. Mariusz Gorgol – Przewodniczący Rady Miejskiej

2. Elżbieta Niepelt – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

3. Dariusz Palicki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

4. Agnieszka Bartoszek

5. Magdalena Bugiel

6. Anetta Chołody

7. Karolina Fornal

8. Marzena Gąsienica

9. Joanna Grosicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

10. Izabela Jadwiżyc

11. Irena Lis

12. Arkadiusz Malarski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

13. Artur Malinowski – Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji

14. Magdalena Papierkiewicz

15. Paweł Sztyler – Przewodniczący Komisji Rozwoju


Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Skład Komisji:
1. Arkadiusz Malarski – przewodniczący komisji
2. Agnieszka Bartoszek
3. Anetta Chołody
4. Irena Lis
5. Dariusz Palicki

Zadania Komisji:
Do przedmiotu działania Komisji Budżetowo-Gospodarczej należą sprawy związane z działalnością budżetową i finansową gminy, rozwojem samorządności i rolnictwa, a w szczególności:

 1. opiniowanie i wypracowywanie stanowisk w zakresie:
  • tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego,
  • tworzenia spółek z udziałem gminy,
  • wprowadzenia przekształceń własnościowych,
  • stanowienia prawa miejscowego,
  • podejmowania i realizacji inwestycji gminnych,
  • gospodarowania mieniem komunalnym,
  • współpracy z organizacjami i związkami międzygminnymi;
 2. analizowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawie opracowania projektu budżetu gminy i zmian w budżecie gminy;
 3. analizowanie i wydawanie opinii w przedmiocie opracowanych i realizowanych programów oraz planów mających zasadnicze znaczenie dla rozwoju gminy;
 4. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedkładanych przez Burmistrza do uchwalenia w zakresie wysokości podatków, opłat, czynszów;
 5. wnoszenie propozycji zmian do Statutu Gminy oraz do planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy;
 6. analizowanie działalności jednostek i zakładów budżetowych utworzonych przez gminę oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej analizy;
 7. określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji;
 8. bieżąca kontrola wykonania budżetu gminy oraz gospodarowania mieniem komunalnym;
 9. kontakty z samorządami krajowymi i zagranicznymi;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 11. opiniowanie aktów prawnych dotyczących rozwoju samorządności;
 12. tworzenie warunków do powstania w gminie organizacji i związków zrzeszających podmioty gospodarcze handlowe i usługowe;
 13. promocji Miasta i Gminy;
 14. dokonywanie ocen stanu zagospodarowania gruntów rolnych i prowadzonych prac melioracyjnych na terenie gminy;
 15. opiniowanie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa;
 16. podejmowanie inicjatywy zwolnień z podatku rolnego w sytuacji klęski żywiołowej lub skrajnie negatywnych warunków klimatycznych;
 17. przedkładanie Radzie Miejskiej planu pracy komisji oraz składanie jej sprawozdań ze swej działalności w zakresie i terminach ustalonych przez Radę;
 18. wykonywanie działalności kontrolnej w zakresie działania komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków i ocen wynikających z prowadzonych przez komisję działań kontrolnych.

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:
1. Grosicka Joanna – Przewodnicząca
2. Chołody Anetta
3. Jadwiżyc Izabela
4. Papierkiewicz Magdalena

Zadania Komisji:

 1. Kontrola działalności Burmistrza, Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
  • przestrzeganie prawa,
  • przestrzeganie Statutu Gminy, statutów jednostek pomocniczych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
  • realizacja budżetu gminy,
  • gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
  • realizacja uchwał Rady Miejskiej.
 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Komisja Rozwoju

Skład Komisji:
1. Sztyler Paweł – Przewodniczący
2. Marzena Gąsienica
3. Mariusz Gorgol
4. Karolina Fornal
5. Elżbieta Niepelt

Zadania Komisji:
Do przedmiotu działania Komisji Rozwoju należą sprawy z zakresu zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury, a w szczególności:

 1. analizowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawie projektu budżetu gminy i zmian w budżecie gminy w zakresie zdrowia i pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki, oświaty i kultury;
 2. wykonywanie działalności kontrolnej w zakresie działania komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków i ocen wynikających z prowadzonych przez komisję działań kontrolnych;
 3. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedstawianych do uchwalenia w zakresie spraw związanych z działalnością komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wypracowanych przez komisję stanowisk;
 4. analiza działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i przedkładanie wniosków wynikających z wypracowanych przez komisję stanowisk;
 5. analiza działalności placówek oświatowych na terenie gminy (szkoły, przedszkole) oraz Centrum Kultury i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 6. problematyka osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych i osób niedostosowanych społecznie;
 7. ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i stanu środowiska oraz opracowanie projektów uchwał wynikających z tej oceny;
 8. ocena i ukierunkowanie działalności Straży Miejskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej oceny;
 9. ocena i ukierunkowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej oceny;
 10. opiniowanie i przedkładanie wniosków w sprawach dotyczących remontów, inwestycji i gospodarowania terenami oraz obiektami sportowymi i turystycznymi;
 11. wspieranie inicjatyw społecznych działających w sprawach obrony konsumenta;
 12. współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie działania komisji;
 13. przedkładanie Radzie Miejskiej planu pracy komisji oraz składanie jej sprawozdań ze swej działalności w zakresie i terminach ustalonych przez Radę.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Skład Komisji:
1. Malinowski Artur – Przewodniczący
2. Magdalena Bugiel
3. Karolina Fornal

Zadania Komisji:
Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy rozpatrywanie skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.


Dyżury radnych
Fotografie Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków Granice okręgu wyborczego Numer okręgu wyborczego
Mariusz Gorgol MARIUSZ GORGOL

(Przewodniczący Rady Miejskiej)
– w każdy czwartek w UM w Bornem Sulinowie, pokój nr 18,
w godz. 16.00 – 17.00,

– w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym 
tel. kom. 692 480 053

Al. Niepodległości 2, Al. Niepodległości 3,
Al. Niepodległości 4, Al. Niepodległości 5,
Al. Niepodległości 7, ul. Lipowa,
ul. Magnoliowa.
1
Joanna Grosicka JOANNA GROSICKA

– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 785 171 027

Al. Niepodległości 9, Al. Niepodległości 10,
Al. Niepodległości 11, Al. Niepodległości 13,
Al. Niepodległości 14, Al. Niepodległości 17,
Al. Niepodległości 18, Al. Niepodległości 30,
Al. Niepodległości 32a, Al. Niepodległości 37,
Al. Niepodległości 37a, Al. Niepodległości 41,
Al. Niepodległości 44, Al. Niepodległości 46,
Al. Niepodległości 47, Al. Niepodległości 49c,
ul. Zielona, ul. Miła, ul. Sosnowa od nr 1-3.
2
Agnieszka Bartoszek AGNIESZKA BARTOSZEK

– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 600 031 922

ul. Parkowa,
ul. Słoneczna,
ul. Spacerowa,
ul. Różana,
ul. Jeziorna,
ul. Bolesława Chrobrego,
ul. Wrzosowa,
ul. Biwakowa,
ul. Sportowa,
ul. Nadbrzeżna,
ul. Turystyczna,
ul. Chabrowa.
3
Magdalena Bugiel MAGDALENA BUGIEL

– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 510 244 039

ul. Targowa,
ul. Rzemieślnicza,
ul. Towarowa,
ul. Wodociągowa,
ul. Szpitalna,
ul. Orła Białego,
ul. Kolejowa.
4
Karolina Fornal KAROLINA FORNAL

– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 793 585 777

ul. Wojska Polskiego,
ul. Fryderyka Chopina,
ul. Poprzeczna,
ul. Krótka.
5
Izabela Jadwiżyc IZABELA JADWIŻYC

– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 507 811 388 

ul. Sosnowa od nr 5 do końca,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Juliusza Słowackiego,
ul. Adama Mickiewicza.
6
Dariusz Palicki DARIUSZ PALICKI

(Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej)
– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 609 516 670

ul. Mikołaja Reja,
ul. Jana Brzechwy,
ul. Marii Konopnickiej.
7
Magdalena Papierkiewicz MAGDALENA PAPIERKIEWICZ

– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 606 674 582

Sołectwo Rakowo: Rakowo, Komorze.

Sołectwo Liszkowo: Liszkowo.

Sołectwo Starowice: Starowice, Czochryń, Jeziorna.

8
Anetta Chołody ANETTA CHOŁODY

– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 667 904 523

Sołectwo Łubowo: Strzeszyn, Łubowo – ulice: Polna, Brzozowa, Leśna, Zielona, Poprzeczna, Strzelecka.

Sołectwo Nobliny: Nobliny.

9
Marzena Gąsienica MARZENA GĄSIENICA

– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 664 158 283

Sołectwo Łubowo: Łubowo – ulice: Zakątna, Dolna, Młynarska, Kolejowa, Kościuszki, Rakowska. 10
Arkadiusz Malarski ARKADIUSZ MALARSKI

– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 660 904 747

Sołectwo Silnowo: Silnowo, Dąbrowica, Osiczyn.

Sołectwo Piława: Piława, Międzylesie.

11
Elżbieta Niepelt ELŻBIETA NIEPELT

(Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej)
– w pierwszy czwartek miesiąca w świetlicy wiejskiej w Radaczu w godz. 17.00 – 18.00,

– w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. kom. 608 476 501

Sołectwo Kiełpino: Kiełpino, Kolanowo.

Sołectwo Radacz: Radacz, Obrąb.

Sołectwo Kucharowo: Kucharowo, Grzywnik.

12
Irena Lis IRENA LIS

– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 506 408 121 

Sołectwo Juchowo: Juchowo, Kłosówko, Kądzielna.

Sołectwo Dąbie: Dąbie.

Sołectwo Uniemino: Uniemino, Okole.

13
Paweł Sztyler PAWEŁ SZTYLER

– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 609 801 238, 502 001 980

Sołectwo Jeleń: Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Grabno.

Sołectwo Ciemino: Ciemino, Ciemino Małe.

14
Artur Malinowski ARTUR MALINOWSKI

– po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel. kom. 502 001 969

Sołectwo Śmiadowo: Śmiadowo, Śmiadowo-Kolonia.

Sołectwo Krągi: Krągi, Płytnica, Brzeźno, Kłomino.

Sołectwo Łączno: Łączno.

15
Print Friendly, PDF & Email