Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie kadencja 2024-2029

1. Gorgol Mariusz – Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Kapuściński Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
3. Niepelt Elżbieta – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
4. Bogdan Piotr
5. Gałka Piotr
6. Grosicka Joanna
7. Kowalczyk Katarzyna
8. Krzysztofiak Piotr
9. Malinowski Artur
10. Okleciński Ryszard
11. Paczkowska Krystyna
12. Papierkiewicz Magdalena
13. Przytuła Krystian
14. Sztyler Paweł
15. Śmiałkowska Agnieszka


Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Skład Komisji:

 1. Magdalena Papierkiewicz – przewodnicząca
 2. Joanna Grosicka
 3. Elżbieta Niepelt
 4. Krystyna Paczkowska
 5. Agnieszka Śmiałkowska
 6. Ryszard Okleciński

Zadania Komisji:

Do przedmiotu działania Komisji Budżetowo-Gospodarczej należą sprawy związane z działalnością budżetową i finansową gminy, rozwojem samorządności i rolnictwa, a w szczególności:

 1. opiniowanie i wypracowywanie stanowisk w zakresie:
  • tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego,
  • tworzenia spółek z udziałem gminy,
  • wprowadzenia przekształceń własnościowych,
  • stanowienia prawa miejscowego,
  • podejmowania i realizacji inwestycji gminnych,
  • gospodarowania mieniem komunalnym,
  • współpracy z organizacjami i związkami międzygminnymi;
 2. analizowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawie opracowania projektu budżetu gminy i zmian w budżecie gminy;
 3. analizowanie i wydawanie opinii w przedmiocie opracowanych i realizowanych programów oraz planów mających zasadnicze znaczenie dla rozwoju gminy;
 4. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedkładanych przez Burmistrza do uchwalenia w zakresie wysokości podatków, opłat, czynszów;
 5. wnoszenie propozycji zmian do Statutu Gminy oraz do planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy;
 6. analizowanie działalności jednostek i zakładów budżetowych utworzonych przez gminę oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej analizy;
 7. określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji;
 8. bieżąca kontrola wykonania budżetu gminy oraz gospodarowania mieniem komunalnym;
 9. kontakty z samorządami krajowymi i zagranicznymi;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 11. opiniowanie aktów prawnych dotyczących rozwoju samorządności;
 12. tworzenie warunków do powstania w gminie organizacji i związków zrzeszających podmioty gospodarcze handlowe i usługowe;
 13. promocji Miasta i Gminy;
 14. dokonywanie ocen stanu zagospodarowania gruntów rolnych i prowadzonych prac melioracyjnych na terenie gminy;
 15. opiniowanie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa;
 16. podejmowanie inicjatywy zwolnień z podatku rolnego w sytuacji klęski żywiołowej lub skrajnie negatywnych warunków klimatycznych;
 17. przedkładanie Radzie Miejskiej planu pracy komisji oraz składanie jej sprawozdań ze swej działalności w zakresie i terminach ustalonych przez Radę;
 18. wykonywanie działalności kontrolnej w zakresie działania komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków i ocen wynikających z prowadzonych przez komisję działań kontrolnych.

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

 1. Piotr Krzysztofiak – przewodniczący
 2. Piotr Bogdan
 3. Piotr Gałka
 4. Krystian Przytuła
 5. Ryszard Okleciński

Zadania Komisji:

 1. Kontrola działalności Burmistrza, Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
  • przestrzeganie prawa,
  • przestrzeganie Statutu Gminy, statutów jednostek pomocniczych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
  • realizacja budżetu gminy,
  • gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
  • realizacja uchwał Rady Miejskiej.
 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Komisja Rozwoju

Skład Komisji:

 1. Paweł Sztyler – przewodniczący
 2. Piotr Bogdan
 3. Mariusz Gorgol
 4. Tomasz Kapuściński
 5. Katarzyna Kowalczyk

 

Zadania Komisji:
Do przedmiotu działania Komisji Rozwoju należą sprawy z zakresu zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury, a w szczególności:

 1. analizowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawie projektu budżetu gminy i zmian w budżecie gminy w zakresie zdrowia i pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki, oświaty i kultury;
 2. wykonywanie działalności kontrolnej w zakresie działania komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków i ocen wynikających z prowadzonych przez komisję działań kontrolnych;
 3. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedstawianych do uchwalenia w zakresie spraw związanych z działalnością komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wypracowanych przez komisję stanowisk;
 4. analiza działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i przedkładanie wniosków wynikających z wypracowanych przez komisję stanowisk;
 5. analiza działalności placówek oświatowych na terenie gminy (szkoły, przedszkole) oraz Centrum Kultury i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 6. problematyka osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych i osób niedostosowanych społecznie;
 7. ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i stanu środowiska oraz opracowanie projektów uchwał wynikających z tej oceny;
 8. ocena i ukierunkowanie działalności Straży Miejskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej oceny;
 9. ocena i ukierunkowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej oceny;
 10. opiniowanie i przedkładanie wniosków w sprawach dotyczących remontów, inwestycji i gospodarowania terenami oraz obiektami sportowymi i turystycznymi;
 11. wspieranie inicjatyw społecznych działających w sprawach obrony konsumenta;
 12. współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie działania komisji;
 13. przedkładanie Radzie Miejskiej planu pracy komisji oraz składanie jej sprawozdań ze swej działalności w zakresie i terminach ustalonych przez Radę.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Skład Komisji:

 1. Artur Malinowski – przewodniczący
 2. Piotr Gałka
 3. Agnieszka Śmiałkowska

 

Zadania Komisji:
Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy rozpatrywanie skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.


Dyżury radnych

W sprawach skarg i wniosków przyjmują radni:

 MARIUSZ  GORGOL (Przewodniczący Rady Miejskiej)

 • w każdy czwartek w UM w Bornem Sulinowie, pokój nr 28, w godz. 16.00 – 17.00,
 • w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. kom. 692 480 053   

ELŻBIETA  NIEPELT (Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej)

–    po uprzednim kontakcie telefonicznym

     tel. kom. 608 476 501

 

TOMASZ  KAPUŚCIŃSKI (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej)

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 884 419 371

 

 PIOTR  BOGDAN

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 570 238 066

 

PIOTR  GAŁKA

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 607 516 427

 

JOANNA  GROSICKA

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 785 171 027

 

KATARZYNA  KOWALCZYK

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 791 662 999

 

PIOTR  KRZYSZTOFIAK

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 605 031 595

 

ARTUR  MALINOWSKI

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 502 001 969

 

RYSZARD  OKLECIŃSKI

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 517 702 413

 

KRYSTYNA  PACZKOWSKA

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 606 471 510

 

MAGDALENA  PAPIERKIEWICZ

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 606 674 582

 

KRYSTIAN  PRZYTUŁA

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 576 918 888

 

PAWEŁ  SZTYLER

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 609 801 238 ,  502 001 980

 

AGNIESZKA  ŚMIAŁKOWSKA

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym

    tel. kom. 609 374 176

Print Friendly, PDF & Email