Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Profilaktyka uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Siedziba Urząd Miejski w Bornem Sulinowie (pok. nr 6)
aleja Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo
tel. 094 373-41-22

Skład osobowy Komisji:
1. Małgorzata Zyśko – Przewodnicząca Komisji,
2. Jolanta Kuszmar,
3. Ludmiła Krzysztofiak,
4. Jacek Stok – Stocki,
5. Ryszard Ihnatów,
6. Anna Dzięcioł.

Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu;
b) opiniowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w tym ocena otrzymywanych ofert, a także kontrola realizacji tych działań;
c) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu z uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie określającą zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
d) opiniowanie decyzji o cofnięciu zezwolenia w przypadku zakłócenia porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy;
e) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
f) przeprowadzenie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin.

Z wnioskiem o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu może wystąpić KAŻDY!!!

Przydatne adresy:

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
Jacek Stok – Stocki – Terapeuta ds. uzależnień,
ul. Szpitalna 1, 78-449 Borne Sulinowo
nr tel. 94 373 41 22
Każdy poniedziałek miesiąca od godz.15:00 do godz. 19:00

Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii
Dorota Budzisz – Terapeuta ds. uzależnień
ul. Szpitalna 1, 78-449 Borne Sulinowo
nr tel. 94 373 41 22
Każdy wtorek miesiąca

Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie
Bożena Lisiecka – Terapeuta ds. przemocy w rodzinie
ul. Lipowa 6, 78- 449 Borne Sulinowo
nr tel. 094 373 31 83

Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Pierwszy krok”
Stefania Pykało
ul. Szpitalna 1, 78- 449 Borne Sulinowo
nr tel. 502 399 933

Miting AA – Grupa „Exodus”
Stefania Pykało
ul. Szpitalna 1, 78- 449 Borne Sulinowo
nr tel. 502 399 933
Każda środa miesiąca od godz. 16:00 do 18:00

Print Friendly, PDF & Email