Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Inicjatywa lokalna

Zapraszamy do składania wniosków w tegorocznej edycji inicjatyw lokalnych

Inicjatywa lokalna to instrument wzmacniający współpracę samorządu i mieszkańców gminy Borne Sulinowo, umożliwiający realizację zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności.

W ramach inicjatywy mieszkańcy nie tylko przedstawiają pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale również deklarują współudział w jego realizacji. Może on polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Inicjatywa lokalna musi dotyczyć jednego z następujących obszarów:
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
• działalność charytatywna,
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• promocja i organizacja wolontariatu,
• edukacja, oświata, wychowanie,
• działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki,
• ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej,
• porządek i bezpieczeństwo publiczne,
• rewitalizacja

Z wnioskiem mogą wystąpić:
• mieszkańcy gminy Borne Sulinowo bezpośrednio (wniosek powinien uzyskać poparcie minimum 10 mieszkańców),
• mieszkańcy gminy Borne Sulinowo za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy Borne Sulinowo.

Maksymalna wartość wkładu z budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2024 r.: 10.000,00 zł.

Wsparcie Gminy Borne Sulinowo w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:
• rzeczowy – użyczenie sprzętu i narzędzi do realizacji inicjatywy;
• organizacyjny – wsparcie merytoryczne przy opracowaniu dokumentacji i wsparcie informacyjne;
• finansowy.

Jak złożyć wniosek?
Wnioski na załączonym niżej formularzu należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, al. Niepodległości 6, 78 – 449 Borne Sulinowo.

Termin składania wniosków:
• wnioski nieinwestycyjne oraz inwestycyjne, które nie wymagają zaangażowania środków własnych Gminy Borne Sulinowo mogą być składane w trybie ciągłym;
• wnioski o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, które wymagają zaangażowania środków finansowych Gminy Borne Sulinowo mogą być składane do 30 kwietnia roku budżetowego, w którym będzie realizowane zadanie.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określone zostały w Uchwale nr LII/818/2022 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w gminie Borne Sulinowo w ramach inicjatywy lokalnej.

Do pobrania:
Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w gminie Borne Sulinowo w ramach inicjatywy lokalnej

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Borne Sulinowo

Print Friendly, PDF & Email