Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Gminy zostały zobowiązane do obowiązkowej kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Na terenie Gminy Borne Sulinowo prowadzane są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych.

Obowiązkowe kontrole podyktowane są zmianą przepisów, wprowadzonych ustawą z 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1549), która weszła w życie 9 sierpnia 2022r.

Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania Straży Miejskiej dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez uprawnioną firmę.
Należy pamiętać, że posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy z firmą asenizacyjną na wywóz nieczystości ciekłych lub za brak rachunków grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Jeżeli sprawa zostaje skierowana do Sądu Rejonowego, można otrzymać karę grzywny do 5000 zł.
Art. 10 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie czystości i porządku na terenie gminy.

Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024r.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością adekwatną do zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego.

Ponadto gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska eksploatacja instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

W związku z powyższym zgłoszenia wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Na podstawie art. 342 ustawy Prawo Ochrony Środowiska kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości do 500 zł. Jeżeli sprawa zostaje skierowana do Sądu Rejonowego, można otrzymać karę grzywny do 5000 zł.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu – Biuro Obsługi Interesanta. WNIOSEK zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają zbiornik bezodpływowy proszeni są o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie.
Formularz dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu – Biuro Obsługi Interesanta. Zgloszenie zbiornika bezodplywowego

 

Print Friendly, PDF & Email