Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Informacja o Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zwracamy się do osób zainteresowanych, mieszkańców Gminy Borne Sulinowo, o zgłaszanie chęci udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Zgłoszenia przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowo ul. Lipowa 6 – pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 94 373 31 83 wew. 30 do dnia 6 września 2023 r.

Przeprowadzona diagnoza ma na celu zbadanie potrzeb mieszkańców gminy  w zakresie przyznania pomocy w formie usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, a uzyskane informacje posłużą do sporządzenia wniosku o przyznanie środków na realizację Programu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2024 roku (zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest wiążące i ma na celu oszacowanie potrzeb w tym zakresie).

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Termin składania wniosków dla gmin to 15.09.2023 r.

W Gminie Borne Sulinowo kolejny już rok realizowany jest Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023. Tut. Ośrodek przygotowuje wniosek do kolejnej edycji Programu na 2024 rok, który może być realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Zgodnie z warunkami Programu, głównym jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Informacje nt. Programu znajdują się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem niepelnosprawni.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email