Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Na terenie Gminy Borne Sulinowo prowadzane są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych.

Od stycznia 2023 roku urzędy gmin zdobyły nowe narzędzia do kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Sprawdzać będą ich użytkowanie oraz prawidłowe postępowanie z nieczystościami. Za utrudnianie kontroli oraz wychwycenie nieprawidłowości właścicielom nieruchomości grozi kara grzywny.

Kontrola gospodarki ściekami — pokłosie dyrektywy UE. Nowe rozporządzenia wynikają z konieczności dostosowania prawa polskiego i praktyk do Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Właściciele nieruchomości muszą przedstawić:

l  umowy podpisane z firmą asenizacyjną — ważne jest, aby usługi wykonywane były przez przedsiębiorstwa posiadające do tego stosowne uprawnienia wydane przez Burmistrza Bornego Sulinowa.

2  dokumenty potwierdzające regularność i częstotliwość opróżniania szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków.

Kontrola szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków ma odbywać się regularnie przynajmniej raz na dwa lata. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością adekwatną do zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego.

W razie utrudniania lub braku dokumentacji potwierdzającej właściwą gospodarkę ściekami możesz się liczyć z grzywną nawet do 5 000 zł.

Ponadto gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

PAMIĘTAJ !

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, wymaga zgłoszenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa eksploatacja instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

W związku z powyższym zgłoszenia wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Na podstawie art. 342 ustawy Prawo Ochrony Środowiska kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny do 5000 zł.

Print Friendly, PDF & Email