Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Nadleśniczy Nadleśnictwa Okonek ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: okonek@pila.lasv.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Okonek, ul. Kolejowa 16, 64-965 Okonek.

Oferta powinna zawierać:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy – adres, telefon do kontaktu, ewentualnie – adres e-mail;
2) opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;
3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) propozycję ceny.

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na Stornie BIP Nadleśnictwa w zakładce: Co robimy -> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 67 266 9101 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7:15 do 15:15. 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Okonek ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

Print Friendly, PDF & Email