Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna (w tym nieodpłatna mediacja)
na terenie Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
• nieodpłatną mediację,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
• pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
• przeprowadzenie mediacji;
• udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
• sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Z nieodpłatnych porad prawnych i mediacji może skorzystać osoba uprawniona, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis.

Na nieodpłatne porady można zapisać się za pośrednictwem telefonu, adresu e-mail oraz osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Szczecinku (ul. Warcisława IV 16, Szczecinek) w godzinach pracy Starostwa Powiatowego (poniedziałek-środa i piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w czwartek w godzinach od 8:00 do 16:00):
• tel. 94 37 292 25,
• e-mail: pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl
• elektronicznego modułu umawiania wizyt: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE POWIATU SZCZECINECKIEGO W ROKU 2023

I 2023 – lista jedn. nieodpł. poradnictwa ZSZ

Nieodpłatna mediacja – karta informacyjna poradnictwa

NPP – karta informacyjna poradnictwa

 Osoby pokrzyw. przestęp. – karta inform. poradnictwa

Print Friendly, PDF & Email