Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Opiniowanie projektu „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI…

Opiniowanie projektu „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO NA ROK 2023”

Burmistrz Gminy Borne Sulinowo działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022r. poz. 572 ze zm.) w związku z opracowanym projektem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo na rok 2023”, informuje o możliwości zaopiniowania powyższego Programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Borne Sulinowo.

Opinię należy wydać w terminie 21 dni licząc od daty zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. Termin do wydania opinii upływa dnia 13.02.2023r.

Niewydanie opinii w wyznaczonym 21 dniowym terminie oznacza akceptację przedmiotowego Programu.

Opinie i uwagi można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@bornesulinowo.pl

Program do pobrania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2023

 

Print Friendly, PDF & Email