Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

„Piękna Zachodniopomorska Wieś” – Sołectwo Silnowo w finałowej 10!

Z przyjemnością informujemy, że Sołectwo Silnowo znalazło się na liście 10 najbardziej atrakcyjnych sołectw w województwie zachodniopomorskim w roku 2023.

Wiosną br. Sołectwo Silnowo zgłosiło swoją kandydaturę do V edycji Konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś”, przedstawiając wówczas inicjatywy i przemiany lokalne zachodzące w miejscowości Silnowo i Dąbrowica, rozpoczęte w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających datę zgłoszenia do konkursu. Zadania podlegające ocenie merytorycznej dotyczyły: stanu i utrzymania obiektów publicznych i ich otoczenia, w tym służących lokalnej społeczności, działań zmierzających do ochrony i kultywowania dziedzictwa kulturowego,  inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych, a także z ładem przestrzennym na terenach prywatnych. Ocenie podlegały również przedsięwzięcia  prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

5 września Kapituła Konkursowa przeprowadziła wizję w terenie –  w Silnowie i Dąbrowicy. Spotkanie „otwierające” odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Silnowie. Podczas wizji obecne były osoby reprezentujące sołectwo: Sołtys Silnowa Mirosława Balawender, Prezes Stowarzyszenia „Silnowo 2020” Arkadiusz Malarski  i  członkowie organizacji, Prezes Stowarzyszenia „Nasza Dąbrowica” Aleksander Michajluk oraz przedstawiciele Gminy Borne Sulinowo: Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska, Dyrektor MBP Anna Gałązka wraz z pracownikami.

 

Zebranych przywitała Burmistrz Bornego Sulinowa, która  następnie omówiła: inwestycje zrealizowane przez Gminę Borne Sulinowo, plany zagospodarowania terenu Sołectwa Silnowo, a także wykorzystanie funduszu sołeckiego w latach 2020 – 2023.

Podczas przejazdu bryczką pracownik Urzędu Miejskiego Dariusz Tederko przedstawił  rys historyczny miejscowości Silnowo i Dąbrowica, główne zabytki, najciekawsze miejsca.  Wszyscy, którzy przyczynili się do sukcesu sołectwa, tj. Sołtys,  zarząd Stowarzyszenia „Silnowo 2020”,  zarząd Stowarzyszenia „Nasza Dąbrowica” oraz pracownicy  Świetlicy Wiejskiej w Silnowie, kolejno omawiali zrealizowane zadania.

Na koniec degustowano lokalne potrawy i przysmaki przygotowane przez członków  Stowarzyszenia „Silnowo 2020” i  Sołtysa Sołectwa Silnowo Mirosławę Balawender. O wynikach konkursu dowiemy się niebawem. Już dziś gratulujemy Sołectwu Silnowo za 5 lat wspaniałej pracy, czego efektem jest to spektakularne wyróżnienie.

Print Friendly, PDF & Email