Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Informacje dla zarządców nieruchomości

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie informuje zarządców nieruchomości nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, a znajdujących się na terenie gminy Borne Sulinowo, iż zgodnie z art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), zarządcy nieruchomości mają obowiązek do przekazywania organom wykonawczym gminy, właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości, dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. (Dz. U Nr 250, poz. 1873), zarządcy nieruchomości określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, który można pobrać ze strony internetowej>>> lub w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie > Biuro Obsługi Interesanta (parter).

Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w terminie:
1) za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku,
2) za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego.

Informacje o których mowa powyżej należy składać do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, Biuro Obsługi Interesanta lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dzierzawy@bornesulinowo.pl

Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawych.

Wszelkie pytania należy kierować do Referatu Gospodarki Nieruchomościami – Pani Ewy Makaryk (parter, pok. 10) lub telefonicznie pod nr 94 37 34 145.

Pliki do pobrania:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części ( Dz. U. Nr 250, poz. 1873).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

2. Załącznik nr 1 do ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Załacznik nr 1 do rozporzadzenia

Print Friendly, PDF & Email