Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Inwazyjne gatunki obce (IGO)

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności IGO oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów.

IGO oddziałują na rodzimą różnorodność biologiczną prawie wszystkich ekosystemów ziemi i stanowią jedno z największych zagrożeń dla tej różnorodności. Od XVII wieku IGO przyczyniły się do wyginięcia prawie 40% gatunków zwierząt, dla których przyczyna wyginięcia jest znana.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021r., poz. 1718) należy dokonać zgłoszenia stwierdzenia obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii Europejskiej lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski.

W przypadku stwierdzenia obecności IGO w środowisku należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Wójtowi, Burmistrzowi albo Prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce stwierdzenia obecności tego IGO w środowisku.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko albo nazwę oraz adres lub siedzibę, lub adres poczty elektronicznej, lub numer telefonu zgłaszającego;
• nazwę IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii Europejskiej albo IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski;
• liczbę okazów IGO lub określenie zajmowanej przez nie powierzchni, o ile jest to możliwe do ustalenia;
• miejsce i datę stwierdzenia obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski;
• fotografię potwierdzającą obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, w przypadku gdy została wykonana.

Zgodnie z zapisem ustawy zgłoszenia dokonuje się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej, w szczególności na elektroniczną skrzynkę podawczą lub za pomocą poczty elektronicznej. Następnie Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce stwierdzenia obecności IGO w środowisku przekazuje to zgłoszenie do odpowiedniego organu.

W tym celu można skorzystać z gotowego szablonu https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-raportow-dla-gminy–inwazyjne-gatunki-obce.

Co dalej?
Gmina przekazuje zgłoszenie zgodnie z powyższym szablonem organowi właściwemu do wprowadzenia tych danych do Centralnego Rejestru Danych o IGO. Dane o stwierdzeniach IGO wprowadzone do Rejestru są widoczne w Geoserwisie.

Po wprowadzeniu danych do Centralnego Rejestru Danych o IGO, gmina informuje podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie działań zaradczych o stwierdzeniu obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski rozprzestrzenionego na szeroką skalę oraz o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych.
Jeżeli podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie działań zaradczych (inny niż dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu morskiego i GIRM) stwierdzi nieobecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski w miejscu wskazanym w Centralnym Rejestrze Danych o IGO, informuje o tym RDOŚ.

Przydatne linki:
• https://www.gov.pl/web/gdos/inwazyjne-gatunki-obce3
• https://www.gov.pl/web/rdos-szczecin/inwazyjne-gatunki-obce

 

Print Friendly, PDF & Email