Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na doposażenie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w plany tyflograficzne i inne oznaczenia pomieszczeń przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie, dostawa elementów pozwalających zapewnić w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny i dotykowy zgodne z wymaganiami w art. 6 pkt 1c ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności opracowanie, wykonanie oraz dostawę:
a. planów tyflograficznych – 3 szt.
b. tabliczek informacyjnych z nadrukiem w alfabecie Braill`a – 57 szt.

Powyższy przedmiot zamówienia wykonywany jest w ramach przedsięwzięcia grantowego „Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie”, realizowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest spełnienie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w zakresie usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.

FZ.042.15_4.2022.NS – zapytanie ofertowe na doposażenie UM w plany tyflograficzne i oznaczenie pok.

klauzula informacyjna

Logo PFRON
Logo

 

Print Friendly, PDF & Email