Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2023 ROKU

Na mocy Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 333) w okresie od dni 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. zostanie przeprowadzona na terytorium RP kwalifikacja wojskowa.

W 2023 roku obowiązkowej kwalifikacji wojskowej podlegają:
1. Mężczyźni urodzeni w 2004 r. (rocznik podstawowy).
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Osoby, które w latach 2021 – 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności którym mowa, w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.
4. Kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.
o obronie Ojczyzny.
5. Osoby które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Informacje dodatkowe:
Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Szczecineckiego zostanie przeprowadzona w okresie od 17 kwietnia do 16 maja 2023 r. (w tym z terenu miasta i Gminy Borne Sulinowo mężczyźni w dniach 17 i 18 kwietnia, kobiety 15 maja br.).

Konkretny termin stawiennictwa określony jest w wezwaniu imiennym.

WAŻNE! należy zapoznać się z pouczeniem znajdującym się na odwrocie wezwania, które zawiera szczegółowe informacje dla osób podlegających kwalifikacji. Kwalifikacja odbywa się przed PKL, która pracuje w Zakładzie Obsługi Nieruchomości Powiatu w Szczecinku, przy ul. Artyleryjskiej 9 (budynek dawnej „budowlanki”), od godz. 8.00 do 12.00.

Brak wezwania nie zwalnia z obowiązku stawiennictwa. Stawiennictwo jest OBOWIĄZKOWE.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, burmistrz, z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty w uzasadnionych przypadkach – inny dokument potwierdzający tożsamość,
• prawo jazdy (jeżeli posiadają),
• dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeżeli taką posiadają),
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (art. 71 ust.2 pkt 1 lit l i m ustawy z dnia 11 marca o obronie Ojczyzny).

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
• książeczkę wojskową.

Ogólne zasady postępowania zawiera:
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 mara 2023r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości informacji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie udziela inspektor ds. zarządzania kryzysowego, tel. 94 – 37 34 154, kom. 602 183 542.

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
/-/ Mirosław Pokarowski

Obwieszczenie Kwalifikacja 2023

Print Friendly, PDF & Email