Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

W związku z planowanym przez WFOŚiGW w Szczecinie w 2023 r. naborem w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”, Gmina Borne Sulinowo zwraca się do zainteresowanych mieszkańców z prośbą o złożenie Deklaracji woli udziału w programie.

Pozwoli to na oszacowanie zapotrzebowania na wdrożenie programu „Ciepłe mieszkanie” w Gminie Borne Sulinowo i złożenie do WFOŚiGW w Szczecinie, po ogłoszeniu naboru w 2023 r., wniosku o dofinansowanie.

Zasady naboru w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w 2022 r.

Po co?

 Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dla kogo?

Uprawnionymi do udziału w programie (beneficjentami końcowymi) są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż 2 lokale), zlokalizowanym na terenie gminy Borne Sulinowo, spełniające kryteria dochodowe określone w programie.

Na co?

Zakres przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego obligatoryjnie obejmuje demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

a) zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku), spełniającego wymagania programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż 1 elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,

d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Ile?

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

Poziom podstawowy – do 30% wydatków kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 15.000 zł (dochód roczny wnioskodawcy nieprzekraczający kwoty 120.000,00 zł)

Poziom podwyższony – do 60% wydatków kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 25.000 zł (przeciętny miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2.342 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

Poziom najwyższy – do 90% wydatków kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 37.500 zł (przeciętny miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub beneficjent końcowy ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

Warto także wiedzieć:
• Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

• Wymianie/likwidacji muszą ulec wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w lokalach mieszkalnych beneficjentów końcowych wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej powinny spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie położenia budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

• Okres trwałości przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków programu i wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do programu.

• Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone 1 dofinansowanie w ramach programu.

• Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

• W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Informacje nt. naboru w 2022 r. https://wfos.szczecin.pl/aktualnosci/cieplee-mieszkanie/

Gdzie i kiedy?

Termin złożenia deklaracji: do 24 marca 2023 r. (pt.)

Miejsce złożenia deklaracji: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo – Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Informacji w sprawie (po zapoznaniu się z zasadami programu) udzielają pracownicy Referatu Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych pod nr tel. 94 37 34 128 i 94 37 34 160.

Uwaga! Warunkiem udzielenia dotacji dla mieszkańca będzie:
– ogłoszenie przez WFOŚiGW w Szczecinie naboru w 2023 r.,
– złożenie przez mieszkańca wniosku na właściwym formularzu udostępnionym przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie po ogłoszeniu naboru w 2023 r.,
– uzyskanie przez Gminę Borne Sulinowo środków finansowych z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”.

Załączniki (dokumenty z naboru w 2022 r.)

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” >>> Program Ciepłe Mieszkanie 2022

Wykaz kosztów kwalifikowanych (Zał. nr 1) >>> Zał. nr 1 2022

Deklaracja woli udziału w programie priorytetowym „Ciepłe mieszkanie” na terenie gminy Borne Sulinowo >>> Deklaracja

Ciepłe Mieszkanie

Print Friendly, PDF & Email