Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – nabór

Informujemy, że Uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków uruchomiony został program umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania do realizacji zadań związanych z ochroną zabytków.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ile wynosi dofinansowanie?

Do 98% wartości inwestycji.

Jak można ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego występuje gmina.

Następnie dotacja jest udzielana podmiotowi posiadającemu tytuł prawny do zabytku na podstawie umowy zawartej z Gminą, uwzględniającej zasady i kwotę przyznaną Gminie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Aby wziąć udział w programie należy zgłosić się do Referatu Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, p. 24 lub 25 (II piętro), tel. 94 37 34 128 lub 94 37 34 160 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

 

Print Friendly, PDF & Email