Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Strefa rekreacyjna nad jez. Pile w Bornem Sulinowie

Gmina Borne Sulinowo zakończyła realizację projektu pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie”. Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej, w zakresie poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania, w Zatoce Cichej jez. Pile w Bornem Sulinowie, posadowiono obiekty małej architektury, tj. urządzenia siłowni plenerowej i urządzenia rekreacyjne. Zbudowano także palenisko z kamieni, wokół którego posadowiono 6 szt. ławek z bali drewnianych. Zmodernizowano również istniejącą ścieżkę pieszo-jezdną, utwardzono kruszywem i ogrodzono plac manewrowy, a także wykonano utwardzone dojście do ogólnodostępnej toalety przenośnej.

Celem zadania było zwiększenie przestrzennej konkurencyjności i dostępności do infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża i stworzenie strefy rekreacji nad jez. Pile w Bornem Sulinowie.

Wartość zadania wyniosła142.292,55 zł, z czego dofinansowanie z PROW 2014-2020 stanowiło 90.540,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Przed realizacją

Po realizacji 

 
Print Friendly, PDF & Email