Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Uwaga Rolnicy – zwrot podatku akcyzowego

W terminie od 1 sierpnia 2023r. do 31sierpnia 2023r. producent rolny może złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w następujący sposób:

  • wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła,

Wzór_wniosku_akcyza_2019-bydło

RODO

RODO

Formularz

Formularz

oraz jeśli posiadał w 2022r. świnie, owce, kozy lub/i konie

  • wniosek z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji świń, owiec, kóz lub/ i koni w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 lipca 2023r. do limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 4 l/ 1 szt. świń i 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni.

Wzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie-1

RODO

RODO

Formularz

Formularz

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła / owiec / kóz na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727).

W odniesieniu do koni zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. ustalonej na podstawie ilości posiadanych koni w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 r. i podzielonej przez 12 w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

oświadczenie dot. koni

oświadczenie dot. koni

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w sierpniu 2023 roku:

  • 2 zł1/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 2 zł2/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy

1 Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

2 Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/

 Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego wydana zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 2 – 31 października 2023r. gotówką w siedzibie tut. Urzędu bądź przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Składanie fałszywych oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,

cyt.: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Print Friendly, PDF & Email