Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Szkoły nowych możliwości w Gminie Borne Sulinowo

Projekt jest realizowany przez Gminę Borne Sulinowo, w partnerstwie z podmiotem edukacyjnym Mały Inżynier, w okresie II.2024–VIII.2025.

Cel główny Projektu: do 31.08.2025 w Szkole Podstawowej im. Pierwszych Osadników w Łubowie, Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie, Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Juchowie, Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Jeleniu i Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Oflagu II w Bornem Sulinowie (woj. zachodniopomorskie) poprawiona zostanie jakość i dostęp do kształcenia ogólnego, poprzez:

a) realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów (ucz.);
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
c) rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną;
d) doradztwo zawodowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
e) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli;
f) wsparcie potencjału edukacyjnego szkół poprzez doposażenie bazy dydaktycznej.

Wsparcie w ramach projektu zaplanowano zgodnie z przeprowadzona diagnozą. Zakłada ono realizację 4 zadań:

1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów – rozwój kompetencji i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację zajęć matematycznych, językowych, przyrodniczych, programistycznych, sportowych i projektów edukacyjnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i doradztwa zawodowego oraz indywidualizacji.

2. Zajęcia rozwijające zainteresowanie naukami ścisłymi – rozwój kompetencji i zainteresowań, motywacji do nauki, z zastosowaniem aktywizujących metod i form edukacji pozaszkolnej: wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych z naukami ścisłymi i technicznymi, laboratoria naukowe w formie półkolonii, szkolny festiwal naukowy.

3. Szkolenia dla nauczycieli – doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze innowacyjnych metod nauki, narzędzi aktywizujących, wykorzystania metody eksperymentu, w obszarze kompetencji społecznych i edukacji włączającej oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych.

4. Doposażenie szkoły służące rozwojowi umiejętności uczniów – doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do kształtowania kompetencji i umiejętności (pracownia językowa, humanistyczna i informatyczna), zakup pomocy dydaktycznych do realizacji wsparcia włączającego (prac. indywidualizacji) oraz wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.

Realizacja wsparcia zakłada również działania dla uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji zielonych i cyfrowych, społecznych, obywatelskich i przedsiębiorczości, inkluzyjności i równego traktowania.

Wsparciem objętych zostanie 300 (150K; 150M) UCZNIÓW oraz 20 (16K; 4M) NAUCZYCIELI szkół objętych wsparciem.

Projekt zakłada realizację poniższych rezultatów:

a) podniesienie rozwój kompetencji, umiejętności i zainteresowań 210 (105K; 105M) uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych i rozwijających;

b) objęcie doradztwem zawodowym 50 (25.K; 25M) uczniów szkoły objętej wsparciem;

c) uzyskanie kwalifikacji przez 14 (12K; 2M) osób z kadry szkół objętych wsparciem;

d) objęcie wsparciem 8 (4K; 4M) uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych;

e) poprawa jakości nauczania i dostępności kształcenia 4 szkół podstawowych i 1 szkoły ponadpodstawowej z województwa zachodniopomorskiego.

Serdecznie zapraszamy!

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 181 872,09 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 004 591,27 zł.

Szkoły nowych możliwości
 
Dofinansowanie - info
Print Friendly, PDF & Email