Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

W terminie od 1 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r. producent rolny może złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r. w ramach limitu zwrotu na 2023 rok oraz w przypadku hodowców bydła należy złożyć dokument z AR i MR stwierdzający liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi:
132,00 zł x ilość hektarów użytków rolnych
oraz
48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi 1,20 zł od litra zakupionego oleju napędowego.
Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego wydana zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 3 kwietnia 2023r. do 28 kwietnia 2023r. gotówką w siedzibie tut. Urzędu bądź przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Składanie fałszywych oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, cyt.: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Wniosek do pobrania Wzór_wniosku_akcyza

Print Friendly, PDF & Email