Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Ćwiczenia przeciwpożarowe pk. ”URZĄD 2023”

27 czerwca w budynku Urzędu Miejskiego przeprowadzono ćwiczenia przeciwpożarowe pk. ”URZĄD 2023”. Podstawę przeprowadzenia ww. ćwiczenia stanowiły zapisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, gdzie zgodnie z § 17 ust. 1 Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Założonym przez organizatorów celem ćwiczenia było:
– wypracowanie właściwego zachowania się pracowników w czasie alarmu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonywane czynności podczas ewakuacji ludzi z budynku,
– kontrola stanu dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego,
– wyeliminowanie usterek technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ludzi, wynikłych w trakcie ćwiczeń,
– wyrobienie potrzebnych nawyków wśród zatrudnionych pracowników po ogłoszeniu sygnału o pożarze i ewakuacji.

Ćwiczeniem objęto cały stan osobowy UM w Bornem Sulinowie. Wzięły w nim udział 2 jednostki ratowniczo – gaśnicze z OSP Łubowo, 1 jednostka z OSP Miasta Bornego Sulinowa, 1 patrol z Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie oraz Straż Miejska UM.

Scenariusz ćwiczenia obejmował ewakuację pracowników UM i interesantów w związku z wybuchem pożaru w jednym z pomieszczeń na parterze budynku. W miejscu ewakuacji podczas sprawdzania obecności stwierdzono brak dwóch osób. Osoba kierujący w imieniu Pani Burmistrz akcją ratowniczo – gaśniczą poinformowała o braku dwóch osób oraz przekazała dowodzenie Komendantowi Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zaraz po przyjeździe jednostek ratowniczo gaśniczych. Podczas prowadzonej akcji ratowniczo – gaśniczej przeszukano pomieszczenia i odnaleziono zaginione dwie osoby, którym udzielono pierwszej pomocy medycznej.

Założone przez organizatorów cele ćwiczenia zostały osiągnięte.

Print Friendly, PDF & Email