Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja 2 – nabór

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, położonym na terenie Gminy Borne Sulinowo i pozyskanie przez Gminę Borne Sulinowo na ten cel środków zewnętrznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycji 2 ogłoszonej w dn. 26.07.2023 r.

ZASADY NABORU:

Uprawnieni wnioskodawcy:

  1. Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

      2. Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, będącemu przedsiębiorcą może być przyznana dotacja stanowiąca pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 2013 r.).

Przeznaczenie:

     3. Dotacja może być przyznana na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie Gminy Borne Sulinowo, wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wysokość i zasady przyznania dotacji:

    4. Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji. Wnioskodawca musi dysponować 2% wkładu własnego.

    5. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dokumentami na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego 

    6. Wnioski można składać w 3 kategoriach (wg wartości dofinansowania):

  • do 150.000 zł
  • do 500.000 zł
  • do 3.500.000 zł

    7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji. Gmina Borne Sulinowo udzieli dotacji jedynie w przypadku uzyskania środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji, po zakwalifikowaniu się do Programu, podejmie Rada Miejska w Bornem Sulinowie w drodze uchwały.

    8. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach pisemnej umowy zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację, a Gminą Borne Sulinowo, uwzględniającej zasady Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wymagania formalne:

    9. Podstawą udziału w naborze jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, położonym na terenie Gminy Borne Sulinowo i pozyskanie przez Gminę Borne Sulinowo na ten cel środków zewnętrznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków(Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Bornego Sulinowa z dn.01.08.2023r.). – wzór poniżej.

    10. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu składającym się z obowiązującego formularza i kompletu załączników.

    11. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, należy także załączyć dokumenty związane z pomocą de minimis:

  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543).

     12. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem „nie dotyczy”, czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN.

     13. Wniosek musi być podpisany.

     14. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron.

Miejsce i termin składania wniosków:

    15. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, 78-449Borne Sulinowo w terminie do 8 sierpnia 2023r., godz. 15.00.

    16. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wniosek o udzielenie dotacji

Print Friendly, PDF & Email