Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Szlak kajakowy rzeką Piławą

Piława jest największą rzeką w gminie Borne Sulinowo. Tu znajduje się jej obszar źródłowy oraz górny bieg. Rzeka wypływa z jez. Komorze i przepływa przez jeziora: Rakowo, Brody, Strzeszyn, Kocie (Małe i Duże), Pile, Długie i Zalewy Nadarzyckie.

Płynie z północy na południe i jest największym dopływem Gwdy. Jej całkowita długość stanowi 79,9 km, w tym w gminie Borne Sulinowo – 37,9 km. Przeciętny spadek koryta rzeki wynosi 0,4%, a prędkość nurtu 0,8 m/s. Na Piławie znajdują się dwa jazy – pierwszy poniżej jez. Długie, drugi zamyka akwen Zalewów Nadarzyckich. Obie tamy zostały zbudowane w latach trzydziestych XX w., a ich zadaniem było stworzenie naturalnych przeszkód na linii umocnień Wału Pomorskiego poprzez spowolnienie nurtu i podniesienie lustra wody.

Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, korytarz ekologiczny rzeki Piławy został objęty ochroną prawną poprzez wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Piławy”. Pokrywa się on z obszarem NATURA 2000. Na tym terenie występują gatunki roślin zalecane do szczególnej ochrony przez Unię Europejską, a stanowiska lęgowe mają rzadkie i chronione gatunki ptaków takich jak: perkozek, bąk, łabędź niemy, gęgawa, krakwa, gągoł, cyraneczka, cyranka, czernica, nurogęś, błotniak stawowy, kokoszka wodna, kszyk, żuraw, zimorodek, dzięcioł zielony, dzięcioł czarny, pliszka górska, brzęczka, trzciniak i remiz.

Rzeka Piława jest jednocześnie bardzo atrakcyjnym i popularnym szlakiem kajakowym.

Szczegółowe informacje w wydawnictwie „Jezioro Pile i zlewnia rzeki Piławy” – do pobrania w formacie PDF: Jezioro Pile i zlewnia rzeki Piławy

Szlak kajakowy Piławą - schemat trasy

Print Friendly, PDF & Email