Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą

 
Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą zakończona
 
Gmina Borne Sulinowo zakończyła realizację inwestycji polegającej na budowie infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą. Do dyspozycji miłośników spływów kajakowych oddano 2 przystanie kajakowe – jedną w Bornem Sulinowie i jedną w pobliżu miejscowości Liszkowo.
 
W Bornem Sulinowie wybudowano nowy pomost rekreacyjno – cumowniczy, hangar do przechowywania kajaków oraz budynek zaplecza przystani kajakowej, w którym znajdują się m.in.: recepcja, pomieszczania higieniczno – sanitarne (natryski, WC) i jadalnia. Przystań w Liszkowie stanowi natomiast pomost rekreacyjno – cumowniczy z wyposażeniem. Na szlaku kajakowym rzeką Piławą zainstalowano także znaki i tablice informacyjne w języku polskim i języku angielskim.
 
Wartość inwestycji w Gminie Borne Sulinowo wyniosła 2.492.410,50 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 stanowiło 1.704.650,72 zł. Nowopowstałą infrastrukturą zarządzać będzie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
 
Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Jego celem jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska poprzez wykonanie przystani kajakowych.
 
Projekt dotyczy budowy przystani kajakowych na trzech szlakach kajakowych: Szlaku po rzece Parsęcie, Szlaku po rzece Piławie i Szlaku w ramach Pętli Szczecineckiej. Liderem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.
 
Całkowita wartość projektu: 5.569.702,92 zł
Koszty kwalifikowane: 5.569.702,92 zł
Dofinansowanie (wkład UE): 4.734.247,48 zł
 
Projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą

Dobiega końca inwestycja polegająca na budowie 2 przystani kajakowych: jednej w Bornem Sulinowie i jednej w pobliżu miejscowości Liszkowo oraz na oznakowaniu szlaku kajakowego rzeką Piławą.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura kajakowa śródlądowa.

Wartość projektu dla Gminy Borne Sulinowo wynosi 2.492.410,50 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wkład UE) stanowi 1.704.650,72 zł.

Infrastruktura kajakowa w budowie!

W gminie Borne Sulinowo znajdują się tereny o niezwykłym potencjale turystycznym. Wyjątkowe krajobrazy, liczne jeziora, bajecznie piękna rzeka Piława, tajemnicze miasto Borne Sulinowo – to przesłanki skłaniające do częstego podejmowania tematu związanego z rozwojem turystyki na naszym terenie. Potrzeb w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego jest u nas bardzo wiele, ale w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o współfinansowaniu inwestycji, jaką jest „Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą”. Turystyka kajakowa przeżywa u nas swój renesans. Któż z nas nie skorzystał z tego rodzaju aktywności? Dlatego chcemy wypromować produkt turystyczny na miarę czasów – nowoczesny, ciekawy, konkurencyjny i przede wszystkim przyciągający turystów.

Turystyczna inwestycja obejmie budowę przystani kajakowych w Bornem Sulinowie i w pobliżu miejscowości Liszkowo. W Bornem Sulinowie zdemontowany zostanie istniejący pomost (tzw. „duży pomost”), w miejsce którego wybudowany zostanie nowy – rekreacyjno-cumowniczy. Bardzo ciekawymi elementami tej inwestycji będą: hangar do przechowywania kajaków (na ok. 40 szt. kajaków) i budynek zaplecza przystani kajakowej, w którym znajdą się m.in. pomieszczania higieniczno–sanitarne (natryski, WC). Budynek usytuowany zostanie na terenie istniejącego w Bornem Sulinowie pola biwakowego. W pobliżu nie zabraknie obiektów małej architektury typu: altany, ławostoły, stojaki rowerowe, drewniane leżaki, tablice informacyjne. Natomiast na działkach w pobliżu Liszkowa wybudowany zostanie pomost rekreacyjno–cumowniczy. Na pomoście powstanie altanka. Na szlaku kajakowym rzeką Piławą pojawią się oznakowania wodne i tablice informacyjne.

Poprzez budowę infrastruktury kajakowej pragniemy wykorzystać to, co mamy turystycznie najcenniejszego – potencjał naszych lokalnych akwenów. Będziemy dążyć do tego, aby tak ważna aktywność, jaką jest szybko rozwijająca się w Polsce turystyka kajakowa, była u nas nowoczesna, dobrze zorganizowana i przede wszystkim bezpieczna.

Całkowita wartość projektu: 2.492.410,50 zł
Dofinansowanie (wkład UE): 1.271.150,72 zł
Harmonogram realizacji projektu: sierpień 2019 r. – grudzień 2021 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Celem projektu jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska przez wykonanie przystani kajakowych. Antropopresja zintensyfikowana zostanie w wyznaczonych do tego punktach przez co ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja środowiska w Dorzeczu Parsęty. Dodatkowo zostaną osiągnięte cele promocji ochrony środowiska i szerzenia edukacji ekologicznej, jak również promocji aktywnego wypoczynku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin i powiatów Dorzecza Parsęty.

W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:
1. Szlak po rzece Parsęcie
2. Szlak po rzece Piławie
3. Szlak w ramach Pętli Szczecineckiej

Dodatkowo szlaki po rzece Parsęcie oraz po rzece Piławie zostaną oznakowane.
W ramach projektu zostanie opracowana przez ZMiGDP koncepcja promocji wspólnego produktu turystycznego na bazie powyższych szlaków kajakowych.

W wyniku realizacji projektu powstaną nowe przystanie kajakowe: 6 na rzece Parsęcie, 2 na rzece Piławie oraz 2 na Pętli Szczecineckiej. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo osób korzystających z Parsęty, Piławy oraz Pętli Szczecineckiej dzięki kompleksowemu oznaczeniu szlaków kajakowych na ww. trasach. Zniknie konieczność organizowania postojów na terenach niezagospodarowanych, często dzikich i cennych przyrodniczo, które z uwagi na antropopresję ulegały postępującej degradacji.

Całkowita wartość projektu: 5.569.702,92 zł
Koszty kwalifikowane: 5.569.702,92 zł
Dofinansowanie (wkład UE): 4.734.247,48 zł
Harmonogram realizacji projektu: sierpień 2019 r. – grudzień 2021 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

 

Tablica informacyjna

Print Friendly, PDF & Email