Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Regulaminy i uchwały

UCHWAŁA NR LIII/851/2023 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 9 lutego 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo

UCHWAŁA NR LIII8512023 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

******************

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo    

Regulamin zawiera postanowienia regulujące obowiązki właściciela nieruchomości.

W szczególności dotyczy to takich uregulowań jak:

  • wielkość i rodzaj pojemników na odpady komunalne,
  • częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
  • utrzymywanie pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • obowiązek i zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz gospodarskie,
  • wykaz budynków i budowli podlegających obowiązkowej deratyzacji.

W związku z tym, iż przyjęty Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo jest źródłem prawa miejscowego, oznacza to że wiąże on wszystkich mieszkańców, którzy znajdują się na terenie gminy, nie tylko jako mieszkańcy, ale także wszystkie osoby, które choćby czasowo znajdują się na terenie naszej gminy. Uchwała nr XXXII_457_2021

Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, na których powstają odpady komunalne
Wprowadzenie obowiązku odbioru odpadów przez Gminę z nieruchomości niezamieszkałych wpłynie na ujednolicenie systemu  gospodarowania  odpadami  poprzez  objęcie  nim  wszystkich  właścicieli nieruchomości zarówno tych, na których zamieszkują mieszkańcy, jak  również i  tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Przedmiotowymi nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są m.in. szkoły lub inne placówki oświatowo – kulturalne, biura czy obiekty handlowe, pensjonaty czy domy pomocy społecznej.  Uchwała nr XXVII_333_2012 – odbiór odpadów

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
W uchwale przyjęto metodę naliczania stawki za gospodarowanie odpadami od jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne opłatę oblicza się od ilości pojemników. Ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz rodzaj i ilości pojemników wg, których naliczana będzie opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalona zostanie na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości, której wzór przyjęty został odrębną uchwałą. Aby upowszechnić selektywnie zbieranie odpadów „ u źródła” ustawodawca zobowiązał gminy do określenia niższej stawki opłaty, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. Uchwała nr XXXII_ 459_ 2021

Uchwała nr XXXVII_569_2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała z 3 lutego – stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XLIV_690_2022 – stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr LVIII 922 2023

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała określa dokładny termin i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz dostępne metody wnoszenia opłaty. Jest to opłata miesięczna i powinna być uiszczona do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na wskazany rachunek bankowy, odrębny dla każdego właściciela nieruchomości. Uchwała Nr XVIII 226 2020

Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała określa szczegółowy sposób zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale określono rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość ich odbioru, oraz  sposób świadczenia usług przez gminny punkt odpadów selektywnych. Uchwała nr XXXII_458_2021

Uchwała nr XVIII/228/2020 Rady Miejskiej W Bornem Sulinowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Uchwała nr XXXII_461_2021

Prezentacja „CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO – segregujemy odpady ”

Print Friendly, PDF & Email