Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Gospodarka Niskoemisyjna

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXII/446/2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 maja 2021 r.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo – załącznik do uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXXII/446/2021 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 roku.

Uchwała nr XXXII 446 2021

 

Sprawozdanie z udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 39, 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202 lr. poz. 247) wyłożono do publicznego wglądu projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030r.

Sprawozdanie z udziału społeczeństwa

 

Print Friendly, PDF & Email