Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Stawki opłat i harmonogramy

 

Harmonogramy wywozu odpadów w GMINIE BORNE SULINOWO, okres V 2024 – III 2025

Harmonogram GMINA 2024-2025

Harmonogram MIASTO 2024-2025

**********

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Druk deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2024 roku

**********

Obowiązujące stawki opłat:

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na terenie gminy Borne Sulinowo, począwszy od lipca 2023 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 36,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 108,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
  3. Ustalono zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne z gospodarstw domowych w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.
  4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości niezamieszkałych – cena jednorazowego opróżnienia pojemnika o odpowiedniej pojemności w danym miesiącu nie ulega zmianie i wynosi:

A. W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

• Dla pojemnika 120 l – 26,00 zł
• Dla pojemnika 240l – 52,00 zł
• Dla pojemnika 1100l – 238,00 zł
• Dla worka 120l – 26,00 zł

B. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

• Dla pojemnika 120 l – 78,00 zł
• Dla pojemnika 240l – 156,00 zł
• Dla pojemnika 1100l – 714,00 zł
• Dla worka 120l – 78,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na terenie gminy Borne Sulinowo, począwszy od stycznia 2024 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w wysokości 224,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w wysokości 672,00 zł za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

UWAGA:
Wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostaną na podstawie decyzji administracyjnej w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email