Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Stawki opłat i harmonogramy

Harmonogram wywozu odpadów – GMINA BORNE SULINOWO – maj 2023 – kwiecień 2024

Gmina Borne Sulinowo maj 2023 – kwiecień 2024

 

Harmonogram wywozu odpadów – MIASTO BORNE SULINOWO – maj 2023 – kwiecień 2024

Miasto Borne Sulinowo maj 2023 – kwiecień 2024

**********

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Druk deklaracji obowiązujący od 1 lipca 2023 roku

**********

Obowiązujące stawki opłat:

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na terenie gminy Borne Sulinowo, począwszy od lipca 2023 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 36,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 108,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
3. Ustalono zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne z gospodarstw domowych w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.
4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości niezamieszkałych – cena jednorazowego opróżnienia pojemnika o odpowiedniej pojemności w danym miesiącu nie ulega zmianie i wynosi:

A. W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

• Dla pojemnika 120 l – 26,00 zł
• Dla pojemnika 240l – 52,00 zł
• Dla pojemnika 1100l – 238,00 zł
• Dla worka 120l – 26,00 zł

B. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

• Dla pojemnika 120 l – 78,00 zł
• Dla pojemnika 240l – 156,00 zł
• Dla pojemnika 1100l – 714,00 zł
• Dla worka 120l – 78,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na terenie gminy Borne Sulinowo, począwszy od stycznia 2023 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w wysokości 206,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w wysokości 618,00 zł za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

UWAGA:
Wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostaną na podstawie decyzji administracyjnej w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Print Friendly, PDF & Email